Megalodon in Holland
Review Menu
 
 

17 September 2005, Megalodon Review
text and photos by Janwillem Bech

 


 

For a considerable time the Megalodon rebreather is a well known unit in America. Until recently no one in Holland had seen the unit on the waterside!  Fortunately this has changed. Johan Duits phoned me to tell me he bought a Megalodon. He recently travelled to Egypt to attend a dive course from Chris Hutchinton from Megalodon (http://www.Megalodontraining.com).

De Megalodon rebreather is al geruime tijd een bekende unit in Amerika. In Nederland was hij aan de waterkant nog niet gezien. Gelukkig is daar verandering in gekomen. Laatst werd ik gebeld door Johan Duits die mij vertelde dat hij een Megalodon had aangeschaft. Hij is met de unit naar Egypte afgereisd om daar bij Chris Hutchinton van http://www.Megalodontraining.com zijn opleiding te volgen!

 

   

Why would anyone spend $ 7,500.--  dollar on a unit without CE certificate and why not make the training hours in Vinkeveen or Zeeland? That question came up when I decided to hear Johan out.

Wat bezielt iemand om een $ 7.500,00 dure unit zonder CE aan te schaffen en niet gewoon in Vinkeveen of Zeeland zijn trainingsuren te maken? Deze vraag schoot me door het hoofd toen ik besloot Johan eens nader aan de tand te voelen.

 

Johan was not a total stranger to me. He was one of the first to be occupied with MCCR diving (manually closed circuit rebreather diving). During a meeting  of pioneers, some years ago, we met and we talked about cc diving for quite some time.
Recently Johan and I decided to dive together and compare the Inspiration with the Megalodon. This took place last September 17.

 Johan was geen onbekende voor mij. In de begindagen van het MCCR duiken (handbediend closed circuit duiken) was hij éen van de eersten die daarmee bezig was. Tijdens een pioniers meeting, alweer een aantal jaren geleden, troffen we elkaar en hebben we geruime tijd over het closed circuit duiken  kunnen praten. Onlangs besloten Johan en ik een duik te maken om de Inspiration en Megalodon eens te vergelijken. Op 17 september jongstleden was het dan zo ver.

   

Starting point was that we liked to get to know each other better, and of course Johan could not wait to tell me about his new unit. No denying he was very proud of his unit. He referred to ‘it’ as if it was a ‘she’……  Strange. I had to know more!

Uitgangspunt was dat we het leuk vonden elkaar beter te kennen, en Johan natuurlijk stond te popelen iets over zijn nieuwe unit te vertellen. Dat hij trots was op de unit valt niet te ontkennen. Het eerste wat me opviel was dat hij niet sprak over een ding of over een unit of over “hij”, maar Johan noemt zijn rebreather “zij” en 'haar' ….. Vreemd. Dat vraagt om een nadere kennismaking.

   

In Holland there is a well known diving place called ‘De Vinkeveense plassen’. This diving location is 10 kilometres South of Amsterdam and is ideal when Johan drives from Nijmegen and I drive from Oosthuizen (30 kilometres North of Amsterdam). We meet at 13.00 hours and soon after a cup of coffee we both stare at our rebreathers. The first thing that catches the eye is the neatly arranged construction of the Megalodon.

In Nederland is er een veel gebruikte duikplaats genaamd de Vinkeveense plassen. Deze plaats ligt ongeveer 10 kilometer onder Amsterdam en bevindt zich op een ideale locatie als Johan vanuit Nijmegen daarheen moet rijden, en ik vanuit Oosthuizen. We treffen elkaar om 13:00 en al snel zitten we na de koffie naar de rebreathers te staren. Het eerste wat opvalt is de overzichtelijke bouw van de Megalodon.

What you can see in fact are a wing, a back plate, a scrubber and two cylinders. Contrary to the Inspiration no housing has been used to hide the scrubber and bottles. The first impression of the Megalodon is that the unit is constructed in a very solid fashion. The materials have been very well chosen and concerning the strength no concessions were made.

In feite zie je een Wing, backplate, scrubber en twee flessen. In tegenstelling tot de Inspiration is er geen kast gebruikt om de scrubber en flessen te verstoppen. De eerste indruk van de Megalodon is dat de unit bijzonder degelijk is geconstrueerd. De materialen zijn goed gekozen en er zijn ten aanzien van de sterkte bepaald geen concessies gedaan.

 

   

Striking is the robustly looking scrubber and the T-pieces on the counter longs that have been constructed without connectors. The loop has been assembled in a really splendid manner, however, it works in reverse direction compared to the Inspiration. The oxygen injector is located on the right hand side (for the diver) as well, however the loop runs anti-clock wise. Of course we discussed the advantages and disadvantages and we concluded fairly quick that each system has it’s own benefits.

Opvallend is de robuust ogende scrubber en de T-pieces op de contralongen die zijn uitgevoerd zonder wartels. De loop is werkelijk fantastisch samengesteld, maar werkt in tegengestelde richting vergeleken met de Inspiration. De zuurstof injector zit ook rechts, maar de kringloop is tegen de klok in. Uiteraard werden daarbij gelijk de voor- en nadelen afgewogen en kwamen we al snel tot de conclusie dat er voor beide wat te zeggen valt.

   

The Dive Right Trans Pac wing concept used by Johan offers advantages when using side mounts, however the wide hooks that are used to hook up the webbing on top of the cylinders can cause problems for large persons. The hooks seem to sometimes cause bruises.

Het door Johan gebruikte Dive Right Trans Pac wing concept biedt bij het gebruik van side mounts duidelijk voordelen, maar de gebruikte brede haken op de webbing om de bovenkant van de flessen aan te haken kunnen bij grotere mensen weer last opleveren door hun positie. De haken schijnen nog al eens voor blauwe plekken te zorgen.

 
 
   

Very special is the way of switching the system on and off. For that the scrubber has to be opened. In the scrubber lid there are two switches on the battery housings which activate both hand sets. After switching the unit on the unit has to be put together again. The hand sets will show the Megalodon logo as soon as the switch is turned to 'on'.

Heel bijzonder is de manier van in en uit schakelen. Hiervoor moet de scrubber worden geopend. In het scrubber deksel zitten op de batterijbehuizingen twee schakelaars die de beide handsets aanzetten. Daarna moet de unit weer in elkaar worden gezet. De handsets tonen direct het Megalodon Logo zodra de schakelaar wordt omgezet.

   
   

After ten minutes the displays are blank in order to save power, the rebreather is still operational though. By pressing a button at the side the displays are activated again. The calibration takes place with either air or oxygen and should be done for the primary first and thereafter for the secondary display. For this rebreather too we all supposedly are young gods with good eye sight. The letters on the display are rather small.

Na tien minuten schakelen de displays uit om stroom te besparen, maar de rebreather elektronica staat nog wel aan. Door op een knop aan de zijkant te drukken worden de displays weer geactiveerd. Het kalibreren vind plaats met zowel lucht als zuurstof en dient eerst voor de primary en dan voor de secondary display uitgevoerd te worden. Ook bij deze rebreather is er van uit gegaan dat we te maken hebben met jonge goden die nog scherpe ogen hebben. De letters en cijfers op het display zijn klein, en je moet recht op de handset kijken om ze goed te kunnen zien.

   

You have to place the display straight before your face in order to read the numbers and letters. The calibration itself goes without problems, however, it was new to me that the calibration for the secondary display has to be done separately. It appears that the Megalodon has no redundant computer system and the secondary display therefore really functions as a second display.

Je moet het display dus echt recht voor je gezicht houden om de cijfers en letters goed te lezen. De kalibratie verloopt moeiteloos, maar wat mij opviel is dat de kalibratie apart voor de secondary display moet worden uitgevoerd. Nu blijkt dat de Megalodon geen redundant computer systeem heeft en de secondary display dus echt als second display dient.

   

The secondary display cannot control the solenoid. To clarify: the calibration of master and secondary display are done simultaneously in the Inspiration rebreather. This calibration takes place with 100% oxygen, after which master and secondary display show the measured values.

 

De secondary display kan dan ook niet de solenoid aansturen. Ter verduidelijking; bij de Inspiration worden zowel de master als de secondary display in een handeling gekalibreerd. Deze kalibratie vindt plaats met 100% ~ zuurstof waarna zowel de master als de secondary display de gemeten waarden doorgeven.

 

When the master controller fails, the secondary display takes over the function of the master. Also, the secondary display takes over control, in case the battery of the master is not able to  control the solenoid. This redundancy offers an extra piece of security and enables the diver to stay on CCR mode longer. For the Megalodon the unit does not offer this redundancy. When the primary handset is broken the reading on the second offers the diver the possibility to abort his dive in manual controlled CC or SCR mode.

Als de master regelaar defect raakt neemt de secondary display de functie van de master over. Ook als de batterij van de master niet meer in staat is om de solenoid aan te sturen neemt de secondary display de aansturing over. Deze redundantie biedt een stukje extra zekerheid en laat de duiker langer op CCR duiken. Bij de Megalodon is gekozen voor een andere aanpak. Als de besturing om welke reden dan ook defect gaat kan de duiker in SC of CC handbediende modus de duik beëindigen,

The Megalodon has a primary that controls the solenoid, and a secondary display that displays cell readings. If the primary is broken there are still the PO2 readings of the cells, however the secondary display won’t fire the solenoid and one has to switch to manual operation. For a well trained CCR diver this not really present a problem.

De Megalodon heeft dus een primary die de Solenoid aanstuurt, en een secondary display die de cel readings weergeeft. Als de primary uitvalt is er nog wel een uitlezing van de pO2 per cel maar geen sturing meer en moet worden overgeschakeld naar  manuele bediening. Voor een beetje CCR duiker echter geen enkel probleem.

The primary handset indicates the oxygen sensor values. The Innerspace Systems Corperation has put a reliable controller on the market with the 2.01 Apecs software. The setpoint can vary from 0.4 to 1.4 bar oxygen pressure. New in the Apecs software is the solenoid test. During set up three solenoid injections are carried out that will enable the user to determine the functioning of the solenoid.

 

De primaire handset geeft de zuurstof sensor waarden. De Innerspace Systems Corperation heeft met de versie 2.01 Apecs handset een betrouwbare controller op de markt gezet. Het setpoint kan worden ingesteld tussen 0,4 en 1,4 bar zuurstofdruk.

Nieuw in de Apecs software is de solenoid test. Gedurende de setup worden drie solenoid injecties uitgevoerd die de gebruiker in staat vast te stellen dat de solenoid functioneert.

The Megalodon can be equipped with a Head Up Display ($ 225.-). During set up the HUD is tested by means of a self diagnosis, however, the diver can perform the same test via the secondary during the dive at any given point in time.

De Megalodon kan worden uitgerust met een Head Up Display ($ 225,-). Gedurende de setup wordt de HUD middels een zelfdiagnose getest, tevens kan de duiker gedurende de duik via de secondary dezelfde test uitvoeren op elk gewenst moment.

   

An advantage of the Megalodon is that it does not have the often discussed switches of the Inspiration and the controlling electronics altogether  have been placed in the scrubber lid. In case a cable or wire is destroyed no water can enter the scrubber. The inspiration however, has an ambient system by which the hose to the handsets is under pressure of the loop.

Een voordeel van de Megalodon is dat de veel besproken schuifschakelaars van de Inspiration afwezig zijn, en de sturende elektronica geheel in het scrubber deksel is geplaatst. De bekabeling is zo uitgevoerd dat indien een kabel word vernield er geen water in de scrubber kan komen. De Inspiration heeft daarentegen een omsluitend systeem waarbij de slang naar de handsets onder druk van de loop staat.

   

Ambient Pressure Diving has applied this advantage in and has built a fibre – optic system in its new Vision electronics for the Head Up Display. Now the wrist set is not a part of the loop anymore but is still wired to the electronics. The Vision also has all the electronics potted (i.e. watertight sealed) in the scrubber lid. The Vision wrist set – displays both controllers, as does the 2 x HUD light sets i.e. 3 independent displays in total. The Vision handset is at ambient pressure but it is done quite differently to the Classic version of the Inspiration. The Vision wrist set is gel-filled like the mass-production dive computers and is maintained at ambient by a flexible panel built into the handset.

Ambient Pressure Diving heeft dit voordeel echter ingezien en heeft in zijn nieuwe Vision electronics een fiber-optic systeem toegepast voor de HUD. The Vision polsunit functioneert bij omgevingsdruk door de Gel gevulde behuizing en blijft op de omgevingsdruk door een flexibel paneel. De nieuwe Vision electronica is waterdicht ondergebracht in het deksel. Het polsmodel van de handsets tonen de uitlezing van beide controllers, gelijk aan die van de HUD.

The Megalodon has a loop that is connected to the scrubber lid with screw connectors. The hoses on the T-pieces of the ‘over the shoulder’ counter lungs have a permanent connection with the T-piece. The T-pieces itself can be unscrewed from the CL’s and are equipped with double o-rings.

De Megalodon is voorzien van een loop die op het scrubber deksel is aangesloten met schroefringen. De slangen op de T-pieces van de “over de shoulder” counterlungs zijn vast gemonteerd. De T-pieces zelf zijn wel uit de CL te schroeven en zijn met dubbele O-ringen uitgerust.

   
   

   

   

The Megalodon is also equipped with a very nice ADV (Automatic Diluent Valve). This valve is integrated in the left counterlung. It works like the demand system of an oxygen rebreather. As soon as the counterlung is flat, the valve is activated and adds diluent. The valve is very smooth and well hidden.

De Megalodon is ook uitgerust met een bijzonder fraaie ADV. De ADV is geintegreerd in de linker contralong. Hij werkt als een demand systeem zoals deze ook veel wordt toegepast in een zuurstofrebreather. Zodra de contralong plat is wordt de klep geactiveerd. De valve is bijzonder glad en goed weggewerkt.

 

 
 

In the scrubber lid electronics and the battery compartments have been installed. The battery compartments are placed in separate pressure proof houses. The electronics work on various battery types, but have to be soldered.(The Inspiration has a sealed battery compartment. Two independent circuits with easy change, readily available batteries.)

The electronics are placed in the so-called ‘POD’.

In het scrubber deksel  zijn de elektronica en de batterij compartimenten gemonteerd. De batterij compartimenten zijn in een eigen drukbestendige behuizing ondergebracht. De elektronica werkt op verschillende accu typen, maar de batterij wordt in de unit gesoldeerd..(bij de Inspiration kan de batterij eenvoudig worden uitgewisseld)

De elektronica is aangebracht in de zogenaamde “POD”.

   

 

 

 

 

   

The stainless steel Snap-Tite solenoid has been placed nicely onto the scrubber lid. The connection to the oxygen supply has been equipped with a quick lock connector whereas the Inspiration uses a SCUBA standard ( oxygen clean) 2nd stage hose so could be more easily replaced when required. Point of discussion could be the risk of accidentally disconnect the supply..

De RVS Snap-tite solenoid is fraai op het scrubber deksel opgebouwd. De verbinding met de zuurstof toevoer is aan de bovenzijde van de deksel voorzien van een snelkoppeling, dat terwijl de inspiration een standaard oxygen clean slang gebruikt die wellicht goedkoper is en gemakkelijker te vervangen. Een punt van discussie is het risico per ongeluk de snelkoppeling te ontkoppelen ...

 
 
   
   

Over all the unit looks very solid and robust. The three oxygen cells have been placed in axial directions in relation to the gas flow and are placed in a simple removable core. The cell holder is kept in place by a stainless steel locking system and can be de-assembled without any tools. An absorbent cloth is present.

Het geheel ziet er buitengewoon degelijk en robuust uit. De drie zuurstofcellen zijn in axiale richting ten opzichte van de gasstroom geplaatst en zijn in een eenvoudig uitneembare kern geplaatst. Deze celhouder wordt door een rvs locking systeem op zijn plaats gehouden en kan zonder gereedschap worden gedemonteerd. Een vochtabsorberend doekje is aanwezig om eventueel vocht op te zuigen.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

The housing of the scrubber is anodized aluminium and in my opinion indestructible. The locking devices that hold the scrubber lid have been put on the housing by Tig welding.  The scrubber itself has been made from transparent polyethylene and an ingenious spring-loaded system keeps the sofnolime in place.

De scrubber behuizing is van dikwandig geanodiseerd aluminium gemaakt en is naar mijn mening onverwoestbaar. De sluitingen die het scrubber deksel vasthouden zijn met Tig lassen op de behuizing aangebracht. De scrubber zelf is gemaakt van transparant polyethyleen en een ingenieus veersysteem houdt de sofnolime op zijn plaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The axial functioning scrubber has almost the same dimensions as the Inspiration scrubber. The contents of the sofnolime is equal. Striking detail: the advised using time is 4 hours for the Megalodon against 3 hours for the Inspiration. Question is, are the testing conditions for this measurement the same....

( The scrubber time is 3,5 hours or 3 hours at 0 degree Celsius, this information has been supplied later)

De axiaal werkende scrubber heeft vrijwel identieke afmetingen als de Inspiration scrubber. De inhoud aan korrels is dan ook gelijk. Opvallend detail is de geadviseerde gebruiksduur van 4 uur voor de Megalodon en 3 uur voor de Inspiration. De vraag is natuurlijk of de scrubbertijd onder dezelfde condities worden gemeten..

(De scrubber tijd is 3,5 uur of 3 uur bij 0 graden Celsius, deze informatie is mij na publicatie verstrekt)

   
 
 
 
   

The Megalodon cylinders have been built onto the scrubber by means of a Tiger Gear quick release system. Because of the heavy construction of the Megadolon it is easy to use larger diving cylinders. A rebreather housing is not present. Therefore, configuration with other cylinders is easier, however, it makes the unit look less streamlined.

De cilinders van de Megalodon zijn door middel van een Tiger Gear klem systeem op de scrubber aangebracht. Door de bijzonder zware constructie van de Megalodon kunnen probleemloos grotere flessen worden aangebracht. Een behuizing om de rebreather is niet aanwezig. Hierdoor wordt het configureren met andere cilinders wat gemakkelijker, maar ziet de set er wat minder gestroomlijnd uit.

   

 

 

 

 

   

At around two o’clock in the afternoon we slid into the water without problems and had a bubble check at 6 meters. Both units functioned without any problems and we dove 45 minutes to 30 meters. The stability in the water, the balancing and above all the absence of bubbles proved that the Megalodon is at the top of available closed circuit rebreathers.

Om een uur of twee ’s middags gleden we het water in en voerden op 6 meter onze bubble check uit. Beide units functioneerden probleemloos en we maakten een duikje van 45 minuten naar 30 meter. De stabiliteit in het water, het trimmen maar vooral ook de afwezigheid van bellen bewezen dat de Megalodon tot de top van de beschikbare closed circuit rebreathers behoort!

   

   
   
   

 

 

After previous handsets with or without integrated decompression software, the current Apecs 2.01 offers software without an integrated decompression program and a decent and reliable control. The future 3.0 version will be featured with deco software and a pressure sensor will be present in the scrubber lid.

Na eerdere handsets al dan niet met geïntegreerde decompressie software biedt de huidige Apecs 2.01 software zonder geïntegreerd decompressie programma een degelijke en betrouwbare besturing. De toekomstige versie 3.0 zal naar verluidt weer zijn uitgerust met deco software waarbij in het scrubber deksel een druksensor aanwezig zal zijn.

The Megalodon has made a very robust and reliable impression. On a small number of points improvement is possible. I would consider a redundant control system of the solenoid as an improvement. By diving with Johan Duits I have established that ISC has made a high quality product.

De Megalodon heeft op mij een zeer robuuste en degelijke indruk gemaakt. Op een klein aantal punten zou verbetering mogelijk zijn. Zo zou ik een redundant besturings systeem van de solenoid een verbetering vinden. Door het duiken met Johan Duits heb ik vastgesteld dat ISC een kwalitatief hoogwaardig product maakt!

   
I would like to thank Johan Duits for the nice dive and kind cooperation to let me review this rebreather.
 
 

Top of page

Please sign my Guestbook